Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan för 2017

Organisation

När 2017 börjar har förbundet ca 700 medlemmar fördelade på ett 20 tal körer och enskilda medlemmar. Vi har 12 blandade körer, 4 damkörer, 2 manskörer, 1 barn/ungdomskör dessutom är en barnkör på uppstart under våren 2017. Vi har också ett stort antal enskilda medlemmar.

I vårt avlånga land finns förbundets körer representerade från Malmö i söder till Gällivare i norr. Organisationen är fördelad på sex distrikt. I Norrbotten (vilande), Stockholm, Västmanland(vilande), Skåne, Södermanland och Göteborg. Det betyder att vi är väl representerade i norr, söder ,öster och väster men har en del ”vita fläckar” i mellansverige.

Idag har internet erövrat Sverige, vilket har gjort att administrationen förändrats avsevärt. Förtroendevalda i förbundet når nu varandra med hjälp av e-post och skype vilket underlättar arbetet betydligt. Dock är den personliga kontakten oerhört viktig.

Körernas möjligheter att träffas, utbyta erfarenheter, sjunga tillsammans är naturligtvis det fundament som förbundets verksamhet vilar på. Där är deltagande i våra sångarstämmor en viktig del i vår verksamhet.

Vi skall under den påbörjade verksamhetsperioden verka för att på olika sätt få nya körer och medlemmar in i vår krets. Särskilt viktigt är det att få unga människor och män till vår verksamhet.

Uppgiften bör vara:

-för förbundet centralt att i kontakter med bl.a. fackliga och andra centrala organisationer med anknytning till arbetarrörelsen sprida kunskap om förbundet och arbetarsången.

-för distrikten att värva nya körer som medlemmar, t.ex. genom att systematiskt uppsöka icke anslutna ABF-körer inom distriktet och berätta om förbundet och distriktet.

1.

-för den enskilda kören att värva nya medlemmar t.ex. genom att låta varje medlem

bjuda med någon bekant till en repetitionskväll.

-för förbundet centralt, distrikten och de enskilda körerna att gemensamt utveckla presentera förbundet på ett attraktivt och informativt sätt.

Förbundets inriktning.

Förbundets ändamål är att främja sång och musik som anknyter till arbetarrörelsens värderingar. Vi skall bevara den gamla traditionen och stödja nyskapande musik inom dessa ramar. Förbundets verksamhet skall ske i nära samarbete med ABF

(Arbetarnas Bildningsförbund). Verksamheten skall präglas av arbetarrörelsens grundläggande värderingar.

Förbundet har också till uppgift att samla sång-och musikgrupper för att utveckla körsång, unison sång och instrumentalmusik.

Det är också viktigt att framhålla att ett litet förbund som vårt ger en närhet och en samhörighet mellan körer och körmedlemmar som de stora förbunden aldrig kan ge. Samhörigheten och anknytningen till arbetarrörelsen värderingar ger oss också en särprägel som vi vill bevara.

Det är också viktigt att poängtera att vår anknytning till arbetarrörelsen inte innebär att vi tillhör något visst politiskt parti. Vi är partipolitiskt obundna.

Av tradition sjunger flera av våra körer vid fackföreningsmöten och andra möten

i anslutning till arbetarrörelsen. Det ingår även kampsånger och andra politiska sånger från både Sverige och andra länder i flera av våra körers repertoar. Traditionella körsånger ur den svenska visskatten ingår naturligtvis också i den repertoar våra körer arbetar med.

I förbundets jubileumsskrift från 2007 sammanfattade Cecilia Bohlin, dåvarande förbundsdirigent, våra körers repertoarval under rubriken:

”Från traditionella körsånger till kampsånger och visor från hela världen.”

Vi är ett litet förbund med en stor inbördes solidaritet och gemenskap. Men det är också viktigt att vi bevarar förbundets värderingar.

Det bör vi göra genom att:

-vid sidan av mer traditionella konserttillfällen i kyrkor, vid majbrasor och äldreboenden, prioritera framträdanden vid arbetarrörelsens och fackföreningarnas möten.

2.

-vid sidan av mer traditionell körmusik prioritera kampsånger, politiska sånger och frihetssånger från andra länder, liksom sånger som präglas av solidaritets-värderingar inom kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen.

-se till att förbundet lever upp till sitt namn och låter arbetarrörelsens traditionella värderingar lysa genom förbundssånger, sångarstämmor och hemsidor.

Arbetarsångarstämmor.

Enligt förbundets stadgar är det förbundsmötet som beslutar om tid och plats för arbetarsångarstämmor som rör hela förbundet. Också förbundsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl inbjuda medlemsgrupperna till stämma. Ansvaret för stämmorna har förbundsstyrelsen.

Arbetarsångarstämmorna är en betydelsefull del av förbundets verksamhet. Det stärker sammanhållningen inom förbundet och är en inspiration för körer utanför våra led att ansluta sig till förbundet.

Förbundet bör:

-planera för arbetarsångarstämmor med jämnamellanrum och på olika håll i landet.

-uppmuntra förbundets distrikt att ordna egna sångarstämmor inom det egna distriktet.

-när det är lämpligt bör förbundet eller distriktet bjuda in körer från arbetarsångar-förbund i de övriga nordiska länderna att delta i en arbetarsångarstämma.

Även körer i Sverige som inte tillhör förbundet bör välkomnas.

Hemsidan.

Vår hemsida (www.arbetarsang.se) har fått en ansiktslyftning under de senare åren.

Några av våra körer har också skaffat egna hemsidor. Det har blivit allt viktigare att en organisation som vår kan visa upp en tilltalande och genomtänkt hemsida, då inte minst i våra ansträngningar att rekrytera unga människor till våra körer.

Det är också viktigt att hemsidan ger information om förbundets körer, organisa-tion, historia och inte minst om vad som händer inom arbetarsången.

Vi bör se till:

-att förbundets hemsida uppdateras kontinuerligt.

-att körerna uppmuntras att skaffa egna hemsidor

-att länkningar finns mellan vårt förbund och våra körer, mellan vårt förbund och de andra arbetarsångarförbunden i de nordiska länderna och även till våra grannförbund i Sverige.

3.

Information

Vår tidigare tidning SAMKLANG är nu nerlagd. Information till distrikt, körer och enskilt anslutna medlemmar sker i stället genom utskick av månadsbrev.

Akuta informationer kan givetvis som tidigare ske via telefon eller mejl.

Under den påbörjade verksamhetsperioden bör:

-varje distrikt utarbeta en informationsfolder som, inte minst i rekryteringssyfte, kan spridas i samband med konserter och vid andra lämpliga tillfällen.

-varje kör utse en medlem som via sitt distrikt kan förmedla information från vårt förbund till varje medlem.

-varje kör undersöka möjligheterna att finnas med på Facebook eller andra sociala medier.

Studier – Seminarier.

Kurser för körsångare och kurser för dirigenter och vicedirigenter är en viktig del av förbundets verksamhet. Denna verksamhet möts regelmässigt med stor uppskattning av deltagarna. Av geografiska och ekonomiska skäl har vi möjlighet anordna dirigentseminarier på förbundsnivå. Körsångarkurser bör vi kunna arrangera på distriktsnivå med stöd från förbundet.

Vi bör se till

-att varje distrikt anordnar minst en årlig körsångarkurs.

-att förbundet centralt efter förmåga hjälper distrikten ekonomiskt och med kunnande att anordna körsångarkurser.

-att dirigenterna kallas till seminarier/sammankomster varje år. Dessa seminarier skall ge möjlighet för våra dirigenter att diskutera repertoarfrågor och förbundets verksamhet. Man har då också möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tillfällen till vidareutbildning.

-att varje kör i förbundet under verksamhetsperioden får minst ett besök av förbundsdirigenterna.

-att förbundsstyrelsen utser en studieansvarig med samordningsansvar för kursverksamheten inom förbundet.

4.

Samarbete med andra organisationer.

Samarbetet med ABF centralt och regionalt är viktigt. Det gemensamma arbetet gäller i första hand studieverksamhet och genomförande av kulturarrangemang. Alla offentliga konserter bör anordnas med ABF som medarrangör eftersom ABF har en överenskommelse med STIM. Samarbetet med andra fölkrörelseanslutna körförbund och med Amatörkulturens samrådsgrupp AX, liksom med andra delar av arbetarrörelsen är också viktigt.

Under verksamhetsperioden bör:

-samarbetet med ABF intensifieras på alla nivåer, särskilt med inriktning på studier och nyrekrytering.

-samarbetet med övriga folkrörelseanknutna körförbund och med AX vidareutvecklas.

-kontakter tas med den fackliga rörelsen för att stimulera och stärka sången totalt inom arbetarrörelen.

-samarbetet fortsätta med ABF och den fackliga rörelsen i Styrgruppen för Arbetarrörelsens Kulturfond.

Internationellt samarbete.

Förbundet är medlem i NASOM (Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet).

Förbundet har de senaste åren haft ett mycket nära och bra samarbete med NASOM. Ordförandeskapet i NASOM roterar. Vårt förbund hade fram till 2012 ordförande- och sekreterarskapet i NASOM, som också skaffat sig en egen hemsida (www.nasom.nu). NASOM arrangerade i juni 2012 Nordisk Kör- och Musikfestival i Landskrona och kommer att hålla nästa nordiska kör- och musikfestival i Oslo i Norge i juni 2017.

Enligt stadgarna skall förbundet genom samarbete med arbetarsångarorganisationer i andra länder delta i arbetet med att stärka en internationell solidaritet.

Förbundet bör under verksamhetsperioden:

-vidareutveckla samarbetet med NASOM

5.

Jämställdhet och mångfald.

Statens Kulturråd ställer i samband med ansökningar av centrala amatörkulturorganisationer om verksamhetsbidrag övergripande frågor som

rör verksamheten. Hit hör att ange hur stor andel av verksamheten som har barn och unga som målgrupp. Vidare vill Kulturrådet veta våra insatser för att integrera ett jämställdhetsperspektiv ”med avseende på verksamhet och organisation”. Kulturrådet vill också veta våra insatser för dels etnisk och kulturell mångfald, dels tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning ” med avseende på lokaler, verksamhet och organisation”.

Vi kan för vår del konstatera att förtroendeposterna inom förbundet är tämligen jämt fördelande mellan män och kvinnor, medan underskottet av män bland medlemmarna inger bekymmer. När det gäller den etniska och kulturella mångfalden kan vi konstatera att det bland våra medlemmar finns människor som är födda utanför Sverige och att några körer inom förbundet har visst samarbete med invandrarföreningar.

När det gäller tillgängligheten vill vi slå fast att människor med funktionsnedsättning är välkomna i våra led och att exempelvis både personer med synnedsättning och personer med rörelsehinder får stöd för att delta i vår verksamhet.

Det är viktigt att förbundet är i takt med tiden när det gäller viktiga samhällsfrågor som rör barn och unga.  Jämställdheten mellan könen, etnisk och kulturell mångfald och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Förbundet bör under verksamhetsperioden:

-genom vårt ungdomsråd och vår jubileumsfond stärka och uppmuntra barn och ungdomsverksamheten inom förbundet

-se till att bevara den jämna fördelningen av män och kvinnor på förbundets förtroendeposter

-särskilt inrikta rekryteringen av nya medlemmar på män för att bevara och helst utöka antalet manskörer samt utöka antalet män i de blandade körerna

-uppmana körerna att ta kontakter med lokala invandrarföreningar i syfte att öka den kulturella mångfalden.

6,

Kommentarer inaktiverade.