Verksamhetsplan 2016 – 2017

Organisation

När 2016 börjar har förbundet ca 700 medlemmar fördelade på ett 20-tal körer. Vi har 12 blandade körer, 4 damkörer, 2 manskörer och 1 barn/ungdomskör. Ungefär två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor. Endast en knapp tredjedel är män.

Sedan verksamhetsplanen för 2015-2016 tillkom har några körer försvunnit eller blivit passiva medlemmar. Trenden är vikande. Orsakerna är sjunkande medlemstal, svårigheter att ersätta dirigenter som lämnat och svårigheter att rekrytera män till körsången.

I vårt avlånga land finns förbundets körer från Lund och Malmö i söder till Gällivare i norr, vilket enligt vägkartan är ett avstånd på ca 180 mil. Organisationen är fördelad på sex distrikt i Norrbotten (vilande), Stockholm, Västmanland (vilande), Skåne, Södermanland och Göteborg. Det betyder att medan vi har hyggligt med körer i söder och norr, öster och väster, så finns det stora vita fläckar i de mellanliggande delarna av landet.

I dag har internet erövrat Sverige som därmed har krympt administrativt. Alla förtroendevalda

i förbundet kan nu nås med mejlens hjälp. Även om detta har blivit en stor tillgång i kontakterna inom förbundet, kan mejlen dock inte ersätta de personliga kontakterna fullt ut. Och för körernas möjligheter att träffas och sjunga tillsammans är givetvis de stora avstånden ett hinder. Ändå kunde vi räkna med att utöver enskilt deltagande i förbundskörerna medverkade ett 10-tal av förbundets körer med egna framträdanden i arbetarsångarstämman Kör till 1000 i Uddevalla år 2014. De stora avstånden understryker vikten av att distrikten har en sammanhållen och aktiv verksamhet.

Vi bör under den påbörjade verksamhetsperioden verka för att på olika sätt få nya körer och nya medlemmar in i arbetarsångarkretsen. Särskilt viktigt är det att rekrytera unga människor och män till vår körverksamhet.

Uppgiften bör vara

– för förbundet centralt att i kontakter med bl.a. fackliga och andra centrala organisationer med anknytning till arbetarrörelsen sprida kunskap om förbundet och arbetarsången

– för distrikten att värva nya körer som medlemmar, t.ex. genom att systematiskt uppsöka icke anslutna ABF-körer inom distriktet och berätta om förbundet och distriktet

– för den enskilda kören att värva nya medlemmar, t.ex. genom att be varje medlem i kören att ta med en kompis eller granne till en viss repetitionskväll

– för förbundet centralt, distrikten och de enskilda körerna att gemensamt utveckla och stärka SAMKLANG och förbundets och körernas hemsidor som viktiga rekryteringsinstrument.

Förbundets inriktning

Varför är vi ett eget förbund vid sidan om bl.a. Sveriges Körförbund? Svaret ges i § 2 av våra stadgar där det sägs att förbundets ändamål är att främja sång och musik som anknyter till arbetarrörelsens idévärld och att medverka till nyskapande enligt dessa idéer. Förbundets verksamhet ska ske i nära samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, och präglas av arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Förbundet har till uppgift att samla sång- och musikgrupper för att utveckla körsång, unison sång och instrumentalmusik.

Det kan också framhållas att ett litet förbund som vårt ger en närhet och en samhörighet mellan körer och körmedlemmar i hela Sverige som de stora förbunden aldrig kan ge. Samhörigheten och anknytningen till arbetarrörelsens idévärld ger oss också en särprägel som vi vill bevara.

Det kan vara viktigt att slå fast att vår anknytning till arbetarrörelsen inte innebär att vi tillhör något visst politiskt parti. Vi är partipolitiskt obundna.

Av tradition sjunger flera av våra körer vid fackföreningsmöten och andra möten i anslutning till arbetarrörelsen. Av tradition ingår det i flera körers repertoar också kampsånger och andra politiska sånger och körsånger från andra länder om kamp för politiska rättigheter. Men alla körer har också vanliga körsånger på repertoaren som visor av Bellman och Taube, liksom av en rad mer moderna visdiktare. I förbundets jubileumsskrift från 2007 sammanfattade  Cecilia Bolin, som då var förbundsdirigent, våra körers repertoarval under rubriken Från traditionella körsånger till kampsånger och visor från hela världen.

Vi är ett litet förbund med en stor inbördes solidaritet och gemenskap. Men det är också viktigt att vi håller fast vid förbundets inriktning.

Det bör vi göra genom att

– vid sidan av mer traditionella konserttillfällen i kyrkor, vid majbrasor och äldreboenden prioritera framträdanden vid arbetarrörelsens och fackföreningarnas möten

– vid sidan av mer traditionell körmusik prioritera kampsånger, politiska sånger och frihetssånger från andra länder, liksom sånger som präglas av solidaritetsvärderingar inom kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen

– se till att förbundet lever upp till sitt namn och låter arbetarrörelsens traditionella värderingar lysa genom förbundssånger, sångarstämmor, SAMKLANG och hemsidor.

Arbetarsångarstämmor

Enligt förbundets stadgar är det förbundsmötet som beslutar om tid och plats för arbetarsångarstämmor som rör hela förbundet. Också förbundsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, inbjuda medlemsgrupperna till stämma. Ansvaret för stämmorna har förbundsstyrelsen.

Arbetarsångarstämmorna är en betydelsefull del av förbundets verksamhet för att stärka sammanhållningen inom förbundet och också för att vara en inspiration för körer utanför våra led att ansluta sig till förbundet.

Förbundet bör

– planera för arbetarsångarstämmor med jämna mellanrum och på olika håll i landet

– uppmuntra förbundets distrikt att ordna egna sångarstämmor inom det egna distriktet

– när det är lämpligt bör förbundet eller distriktet bjuda in körer från arbetarsångarförbund i de nordiska länderna att delta i en arbetarsångarstämma. Även körer i Sverige som inte tillhör förbundet bör välkomnas.

Förlagsverksamheten

Vi är ett förbund med små resurser. Förlagets största uppgift bör vara att hitta sånger som passar oss både innehållsmässigt och musikaliskt, gärna med bredd så vi har något för alla. Samarbetet med förbundets musikråd är viktigt så att alla drar åt samma håll. Hos förbundet och hos våra körer finns bevarat en stor mängd noter till inte minst äldre körmusik inom arbetarrörelsen.

Förlaget bör

– i samråd med Musikrådet medverka till att nytt och fräscht material som känns aktuellt tas fram och erbjuds våra körer

– se till att detta material samstämmer med förbundets idé och inriktning och samtidigt se till att det finns något för alla, oavsett musikalisk nivå

– arbeta för en digitalisering av den stora notskatt som finns inom förbundet

– under den kommande verksamhetsperioden undersöka möjligheterna att ordna en förlagsverksamhet tillsammans med andra organisationer med anknytning till arbetarrörelsen; för detta ändamål bör förbundsstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp.

Hemsidan

Vår hemsida, www.arbetarsang.se, har fått en ansiktslyftning under de senaste åren. Några av våra körer har också skaffat sig egna hemsidor. Det har blivit allt viktigare att en organisation som vår kan visa upp en tilltalande och genomtänkt hemsida. Inte minst i våra ansträngningar att rekrytera unga människor till våra körer måste våra hemsidor verka inbjudande. Också som en information om körerna i förbundet, om förbundets organisation, historia och vad som händer inom arbetarsången är hemsidan viktig.

Vi bör se till att

– att förbundets hemsida uppdateras kontinuerligt

– att körerna uppmuntras att skaffa egna hemsidor

– att hemsidorna inom förbundet får länkar till varandra och till hemsidorna hos arbetarsångarförbunden i de övriga nordiska länderna och hos våra grannförbund i Sverige.

Information

Det är viktigt att våra körer och distrikt får ta del av förbundets löpande arbete. Vår främsta informationskälla är SAMKLANG där varje medlem har möjlighet att läsa vad som hänt och vad som kommer att hända. Internet har under de senaste åren blivit en allt viktigare informationskälla. Med mejlens hjälp kan vi blixtsnabbt nå ut till alla förtroendevalda i förbundet.

För att främja rekryteringen av nya sångare till körerna och av nya körer till förbundet är det också viktigt med utåtriktad information om körernas och förbundets verksamhet.

Under den nu påbörjade verksamhetsperioden bör

– Samklang ges ut med f.n. ca 4 nummer/år, och kompletteras med informationsblad där så krävs; budget och utgivningsplan för tidningen ska upprättas varje år

– Samklang distribueras så att den når alla körmedlemmar

– varje distrikt utse ett SAMKLANG – ombud som hjälper till att förse redaktören med läsvärdheter

– varje distrikt utarbeta en informationsfolder som inte minst i rekryteringssyfte kan spridas i samband med konserter och vid andra lämpliga tillfällen

– varje kör utse ett mejlombud som via sitt distrikt kan få ut information från förbundet till varje medlem

– varje kör undersöka möjligheterna att finnas med på facebook eller i andra sociala medier.

Studier – seminarier

Kurser för körsångare och kurser för dirigenter och vice dirigenter är en viktig del av förbundets verksamhet. Det är också en verksamhet som regelmässigt möts med stor  uppskattning av deltagarna. I vårt avlånga land är det svårt att ha annat än dirigentseminarier för hela förbundet. Körsångarkurser bör anordnas inom distrikten men med stöd av förbundet.

Vi bör se till

– att varje distrikt anordnar minst en årlig körsångarkurs

– att förbundet centralt efter förmåga hjälper distrikten ekonomiskt och med kunnande att anordna körsångarkurser.

– att dirigenterna kallas till seminarier/sammankomster varje år. Dessa seminarier ska ge möjlighet för våra dirigenter att diskutera repertoarfrågor, förbundets verksamhet, dela med sig av sina erfarenheter samt till en viss del vidareutbildas

– att varje kör i förbundet under verksamhetsperioden får minst ett besök av någon av förbundsdirigenterna

– att förbundsstyrelsen utser en studieansvarig med samordningsansvar för kursverksamheten inom förbundet.

Samarbete med andra organisationer

Samarbetet med ABF centralt och regionalt är viktigt. Det gemensamma arbetet gäller i första hand studieverksamhet och genomförande av kulturarrangemang. Alla offentliga konserter bör ordnas med ABF som medarrangör, eftersom ABF har en överenskommelse med STIM. Samarbetet med andra folkrörelseanknutna körförbund och med Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, liksom med andra delar av arbetarrörelsen är också viktigt.

Under verksamhetsperioden bör

– samarbetet med ABF intensifieras på alla nivåer, särskilt med inriktning på studier och nyrekrytering

– samarbetet med övriga folkrörelseanknutna körförbund och med ax vidareutvecklas

– kontakter tas med den fackliga rörelsen för att stimulera och stärka sången totalt inom arbetarrörelsen.

samarbetet fortsätta med ABF och den fackliga rörelsen i Styrgruppen för Arbetarrörelsens Kulturfond.

Internationellt samarbete

Förbundet är medlem i NASOM, Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet. Förbundet har de senaste åren haft ett mycket nära och bra samarbete med NASOM. Ordförandeskapet i NASOM roterar. Vårt förbund hade fram till 2012 ordförande- och sekreterarskapet i NASOM, som också skaffat sig en egen hemsida, www.nasom.nu.  NASOM arrangerade i juni 2012 Nordisk Kör- och Musikfestival i Landskrona och planerar att hålla nästa nordiska kör- och musikfestival i Oslo i Norge i juni 2017.

Förbundet hade fram till 2013 års slut även ett samarbete i IDOCO, Internationale des Organisations Culturelles Ouvrières. IDOCO, vars medlemsantal hade minskat till att utöver de nordiska ländernas arbetarsångarförbund endast omfatta de tyska och österrikiska arbetarsångarförbunden, har nu upplösts på förslag av det tyska förbundet, som i stället engagerat sig i Europa Cantat. Flera av förbundets körer deltog i den av IOCO arrangerade internationella kör- och musikfestivalen i Goslar i Tyskland 2010.

Enligt stadgarna ska förbundet genom samarbete med arbetarsångarorganisationer i andra länder delta i arbetet med att stärka en internationell solidaritet.

Förbundet bör under verksamhetsperioden

– vidareutveckla samarbetet med NASOM

Jämställdhet och Mångfald

Statens kulturråd ställer i samband med ansökningar av centrala amatörkulturorganisationer om verksamhetsbidrag övergripande frågor som rör verksamheten. Hit hör att ange hur stor andel av verksamheten som har barn och unga som målgrupp. Vidare vill Kulturrådet veta våra insatser för att integrera ett jämställdhetsperspektiv ”med avseende på verksamhet och organisation”. Kulturrådet vill också veta våra insatser för dels etnisk och kulturell mångfald dels tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning ”med avseende på lokaler, verksamhet och organisation”.

Vi kan för vår del konstatera att förtroendeposterna inom förbundet är tämligen jämnt fördelade mellan män och kvinnor, medan underskottet av män bland medlemmarna inger bekymmer. När det gäller den etniska och kulturella mångfalden kan vi konstatera att det bland våra medlemmar finns människor som är födda utanför Sverige och att några körer inom förbundet har visst samarbete med invandrarföreningar.

När det gäller tillgängligheten vill vi slå fast att människor med funktionsnedsättning är välkomna i våra led och att exempelvis både personer med synnedsättning och personer med rörelsehinder får stöd för att delta i vår verksamhet.

Det är viktigt att förbundet är i takt med tiden när det gäller viktiga samhällsfrågor som rör barn och unga, jämställdheten mellan könen, etnisk och kulturell mångfald och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Förbundet bör under verksamhetsperioden

– genom vårt ungdomsråd och vår jubileumsfond stärka och uppmuntra barn- och ungdomsverksamheten inom förbundet

– se till att bevara den jämna fördelningen av män och kvinnor på förbundets förtroendeposter

– särskilt inrikta rekryteringen av nya medlemmar på män för att bevara och helst utöka antalet manskörer samt öka antalet män i de blandade körerna

– uppmana körerna att ta kontakter med lokala invandrarföreningar i syfte att öka den kulturella mångfalden.

Kommentarer inaktiverade.