Verksamhetsplan 2018/2019

Organisation

När 2017 börjar har förbundet ca 400 medlemmar fördelade på ett 20 tal körer och enskilda medlemmar. Vi har 12 blandade körer, 4 damkörer, 2 manskörer, 1 ungdomskör och en barnkör dessutom är en barnkör på uppstart under våren 2018. Vi har också ett stort antal enskilda medlemmar.

I vårt avlånga land finns förbundets körer representerade från Malmö i söder till Gällivare i norr. Organisationen är fördelad på sex distrikt. I Norrbotten (vilande), Stockholm, Västmanland(vilande), Skåne, Södermanland och Göteborg. Det betyder att vi är väl representerade i norr,söder ,öster och väster men har en del ”vita fläckar” i mellansverige.

Idag har internet erövrat Sverige, vilket har gjort att administrationen förändrats avsevärt. Förtroendevalda i förbundet når nu varandra med hjälp av e-post och skype vilket underlättar arbetet betydligt. Dock är den personliga kontakten oerhört viktig.

Körernas möjligheter att träffas , utbyta erfarenheter, sjunga tillsammans är naturligtvis det fundament som förbundets verksamhet vilar på. Där är deltagande i våra sångarstämmor en viktig del i vår verksamhet.

Vi skall under den påbörjade verksamhetsperioden verka för att på olika sätt få nya körer och medlemmar in i vår krets. Särskilt viktigt är det att få unga människor och män till våra körer.

Uppgiften bör vara

-för förbundet centralt att i kontakter med bl.a. fackliga och andra centrala organisationer med anknytning till arbetarrörelsen sprida kunskap om förbundet och arbetarsången.

-för distrikten att värva nya körer som medlemmar, t.ex. genom att systematiskt uppsöka icke anslutna ABF-körer inom distriktet och berätta om förbundet och distriktet.

-för den enskilda kören att värva nya medlemmar t.ex. genom att låta varje medlem bjuda med någon bekant till en repetitionskväll.

-för förbundet centralt, distrikten och de enskilda körerna att gemensamt utveckla presentera förbundet på ett attraktivt och informativt sätt.

Förbundets inriktning

Förbundets ändamål är att ta till vara svensk arbetarmusik, samtidigt vara öppna för att främja sång och musik, med de värderingar som anknyter till arbetarrörelsen. Detta gäller både sång och musik från såväl Sverige som från andra länder.

Inom dessa ramar skall Svenska Arbetarsångarförbundet stödja nyskapande musik.

Förbundets verksamhet skall ske i nära samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund).

Vi vill också framhålla att ett litet förbund som vårt, ger en närhet och en samhörighet mellan körer och körmedlemmar som de stora förbunden aldrig kan ge. Samhörigheten och anknytningen till arbetarrörelsen och dess värderingar ger oss också en speciell prägel som vi vill bevara

Det är viktigt att poängtera att vår anknytning till arbetarrörelsen inte innebär att vi tillhör något viss politiskt parti. Vi är partipolitiskt obundna.

Av tradition sjunger flera av våra körer vid fackföreningsmöten och möten i anslutning till arbetarrörelsen. I repertoaren ingår kampsånger och andra politiska sånger från både Sverige och andra länder.

Körsånger ur den svenska visskatten ingår naturligtvis också, i den repertoar våra körer arbetar med.

Vi är ett litet förbund med en stor inbördes solidaritet och gemenskap. Det är också mycket viktigt att vi bevarar förbundets värderingar.

Det bör vi göra genom att:

-vid sidan av mer traditionella konserttillfällen i kyrkor, vid majbrasor, vid äldreboenden, prioritera framträdanden vid arbetarrörelsens och fackföreningarnas möten.

-vid sidan av mer traditionell körmusik prioritera kampsånger, politiska sånger och frihetssånger från andra länder, liksom sånger som präglas av solidaritetsvärderingar inom kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen.

-se till att förbundet lever upp till sitt namn och låter arbetarrörelsens traditionella värderingar lysa igenom i förbundssånger, sångarstämmor och hemsidor.

Arbetarsångarstämmor

Enligt förbundets stadgar är det förbundsmötet som beslutar om tid och plats för förbundets arbetarsångarstämmor. Förbundsstyrelsen kan också om det finns särskilda skäl inbjuda medlemsgrupper till stämma.

Ansvaret för stämmorna har förbundsstyrelsen.

Stämmorna är en betydelsefull del av förbundets verksamhet. Det stärker sammanhållningen mellan våra körer och är en inspiration för körer utanför våra led, att ansluta sig till förbundet.

Förbundet bör:

planera för arbetarsångarstämmor med jämna mellanrum och på olika håll i landet.

-uppmuntra förbundets distrikt att ordna egna sångarstämmor inom det egna distriktet.

-när det är lämpligt bör förbundet bjuda in körer från arbetarsångarförbunden i de övriga nordiska länderna att delta i en arbetarsångarstämma. Genom detta samarbete kommer även körer från Estland att tillskrivas och bjudas in.

Även körer i Sverige som inte tillhör förbundet bör välkomnas.

Hemsidan

Vår hemsida (www.arbetarsang.se) är väl besökt och utnyttjas flitigt. Några av våra körer har också skaffat egna hemsidor. Det är allt viktigare att i en organisation som vår, visa upp en tilltalande och genomtänkt hemsida. Inte minst i vår strävan i möte med den unga generationen. Som informationskanal har hemsidan sin givna plats i dagens samhälle.

Vi bör se till:

att förbundets hemsida uppdateras kontinuerligt.

-att körerna uppmuntras att skaffa egna hemsidor.

-att egna länkar finns mellan vårt förbund och körer, mellan vårt förbund och de andra arbetarsångarförbunden i de nordiska länderna och även till våra grannförbund i Sverige.

Information

Information till våra distrikt, körer och enskilt anslutna medlemmar sker genom månadsbrev. Akut information sker via telefon eller mail.

Under den kommande verksamhetsperioden bör:

-varje distrikt ha en fungerande informationsfolder som ,inte minst i rekryteringssyfte kan spridas i samband med konserter och vid andra lämpliga tillfällen.

-varje kör utse en medlem som ansvarar för kontakt med förbund och kan förmedla information.

-varje kör bör undersöka möjligheterna att finnas med på Facebook eller andra sociala medier.

Studier-Seminarier

Kurser för körsångare och kurser fördirigenter och vicedirigenter är en mycket viktig del av förbundets verksamhet. Denna verksamhet röner stor uppskattning av deltagarna.

Av ekonomiska och geografiska skäl har vi möjlighet att anordna dirigentseminarier på förbundsnivå. Körsångarkurser bör vi arrangera på distriktsnivå med stöd från förbundet.

Vi bör se till:

-att uppmuntra till att varje distrikt anordnar minst en årlig körsångarkurs.

-att förbundet centralt efter förmåga hjälper distrikten ekonomiskt och med kunnande att anordna körsångarkurser.

-att dirigenterna kallas till seminarier/sammankomster varje år. Dessa seminarier skal ge möjlighet för våra dirigenter att utbyta erfarenheter, diskutera repertoarfrågor samt förbundets verksamhet.

-att varje kör i förbundet ,under verksamhetsperioden  om så önskar få minst ett besök av förbundsdirigenterna.

-att förbundsstyrelsen gemensamt tar samordningsansvar för kursverksamheten inom förbundet.

Samarbete med andra organisationer.

Samarbete med ABF regionalt och centralt är mycket viktigt. Det gemensamma arbetet gäller i första hand studieverksamheten och genomförandet av kulturarrangemang.

Alla offentliga konserter bör anordnas med ABF som medarrangör eftersom ABF har en överenskommelse med STIM. Samarbetet med andra folkrörelseanslutna körförbund och med Amatörkulturens samrådsgrupp AX, liksom med andra delar av arbetarrörelsen är också viktigt.

Under verksamhetsperioden bör:

-samarbetet med ABF intensifieras på alla nivåer, särskilt med inriktning på sudier och nyrekrytering.

-samarbetet med övriga folkrörelseanknutna körförbund och med AX vidareutvecklas

-kontakter tas med den fackliga rörelsen för att stimulera och stärka sången totalt inom arbetarrörelsen.

-samarbetet fortsätta med ABF och den fackliga rörelsen i Styrgruppen för Arbetarrörelsens Kulturfond

Internationellt samarbete

Förbundet är medlem i NASOM(Nordiska Arbetarsångar-och Musikerförbundet)Förbundet har under åren haft ett nära och bra samarbete med NASOM. Ordförandeskapet i NASOM roterar.

2017 hölls en Nordisk Sång och Musikstämma i Oslo vilken arrangerades av NASOM.

Nästa stämma i dess regi kommer att hållas i Finland (Helsingfors) 2022.

NASOM har en egen hemsida (www.nasom.nu).

Enligt stadgarna skall förbundet genom samarbete med arbetarsångarorganisationer i andra länder delta i arbetet med att stärka en internationell solidaritet.

Förbundet bör under verksamhetsperioden:

-vidareutveckla samarbetet med NASOM

Jämställdhet och mångfald

Statens Kulturråd ställer i samband med ansökningar av centrala amatörkulturorganisationer om verksamhetsbidrag, övergripande frågor som rör verksamheten. Hit hör att ange hur stor andel av verksamheten som har barn och unga som målgrupp. Vidare vill Kulturrådet veta våra insatser för att integrera ett jämställdshetsperspektiv ”med avseende på verksamhet och organisation”. Kulturrådet vill också veta våra insatser för dels etniskt och kulturell mångfald, dels tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning” med avseende på lokaler, verksamhet och organisation”.

Vi kan för vår del konstatera att förtroendeposterna inom förbundet är tämligen jämt fördelade mellan män och kvinnor, medan underskottet av män bland medlemmarna kan ibland inge bekymmer. När det gäller den etniska och kulturella mångfalden kan vi konstatera att det bland våra medlemma finns människor som är födda utanför Sverige och att några körer inom vårt förbund har ett visst samarbete med invandrarföreningar.

När det gäller tillgängligheten vill vi slå fast att människor med funktionsnedsättning är välkomna i våra led och att exempelvis både personer med synnedsättning och personer med rörelsehinder för stöd att delta i vår verksamhet

Det är viktigt att förbundet är i takt med tiden när det gäller viktiga samhällsfrågor som rör barn och unga. Jämställdheten mellan könen, etnisk och kulturell mångfald och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Förbundet bör under verksamhetsperioden:

genom vårt ungdomsråd och vår jubileumsfond stärka och uppmuntra barn och ungdomsverksamheten inom förbundet.

-se till att bevara den jämna fördelningen av män och kvinnor på förbundets förtroendeposter

-särskilt inrikta rekryteringen av nya medlemmar på män för att bevara och helst utöka antalet manskörer samt utöka antalet män i körerna.

-uppmana körerna att ta kontakter med lokala invandrarföreningar i syfte att öka den kulturella mångfalden.

Kommentarer inaktiverade.