Verksamhetsplan 2022/2023

Äntligen har vi startat upp vår körverksamhet igen. Även om vi fortfarande skall ha respekt
för pandemin så går det inte att ta miste på att aktiviteter är igång igen bland våra körer. Att
sjunga i kör är kanske än viktigare idag då vi kan träffas igen fysiskt. Att sjunga tillsammans
skapar glädje och omsorg om varandra. Det som är fantastiskt är att vi sprider också glädje
för så många som vill komma och lyssna till oss. Nu ser vi framåt och planerar för fortsatt
återgång i vår verksamhet.
Organisation
I början av 2022 hade förbundet ca 300 medlemmar fördelade på ett 13-tal körer och
enskilda medlemmar. Vi har 8 blandade körer, 2 damkörer, 1 manskör, 1 ungdomskör
och en barnkör.
Vi är representerade från Malmö i söder till Hallstahammar i norr. Organisationen är
fördelad på 3 distrikt: Stockholm, Södermanland och Göteborg samt enskilda körer i
‘Skåne och Västmanland. Det betyder att vi är väl representerade i södra Sverige.
Förtroendevalda i förbundet kontaktar varandra oftast med hjälp av e-post, sms, digitala
verktyg. Även om den digitala kontakten är viktig så slår den aldrig det personliga mötet.
Körernas möjligheter att träffas, utbyta erfarenheter, sjunga tillsammans är naturligtvis det
fundament som förbundets verksamhet vilar på. Där är deltagande i våra sångarstämmor
och kurser en viktig del i vår verksamhet.
Vi skall under den påbörjade verksamhetsperioden verka för att på olika sätt få nya körer
och medlemmar in i vår krets. Särskilt viktigt är det att få unga människor och män till våra
körer.
Uppgiften bör vara
° för förbundet centralt att i kontakter med bl.a. fackliga och andra centrala organisationer
med anknytning till arbetarrörelsen sprida kunskap om förbundet och arbetarsången.
° för distrikten att värva nya körer som medlemmar, t.ex. genom att systematiskt uppsöka
icke anslutna ABF-körer inom distriktet och berätta om förbundet och distriktet.
° för den enskilda kören att värva nya medlemmar t.ex. genom att låta varje medlem bjuda
med någon bekant till en repetitionskväll.
° för förbundet centralt, distrikten och de enskilda körerna att gemensamt utveckla och
presentera förbundet på ett attraktivt och informativt sätt.
Förbundets inriktning
Förbundets ändamål är att ta till vara svensk arbetarmusik, men samtidigt vara öppen för att
främja sång och musik med de värderingar som knyter an till arbetarrörelsen. Detta gäller
både sång och musik från såväl Sverige som andra länder.
Inom dessa ramar skall Svenska Arbetarsångarförbundet stödja nyskapande musik.
Förbundets verksamhet skall ske i nära samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund).
Vi vill också framhålla att ett litet förbund som vårt, ger en närhet och en samhörighet mellan
körer och körmedlemmar som de stora förbunden aldrig kan ge. Samhörigheten och
anknytningen till arbetarrörelsen och dess värderingar ger oss också en speciell prägel som
vi vill bevara.
Det är viktigt att poängtera att vår anknytning till arbetarrörelsen inte innebär att vi tillhör
något visst politiskt parti. Vi är partipolitiskt obundna.
Av tradition sjunger flera av våra körer vid fackföreningsmöten och möten i anslutning till
arbetarrörelsen. I repertoaren ingår kampsånger och andra politiska sånger från både
Sverige och andra länder. Sånger ur den svenska visskatten ingår naturligtvis också i den
repertoar våra körer arbetar med.
Vi är ett litet förbund med en stor inbördes solidaritet och gemenskap. Det är därför viktigt att
vi bevarar förbundets värderingar.
Det bör vi göra genom att:
° vid sidan av mer traditionella konserttillfällen som t ex i kyrkor, vid majbrasor och på
äldreboenden, prioritera framträdanden vid arbetarrörelsens och fackföreningarnas möten.
° vid sidan av mer traditionell körmusik prioritera kampsånger, politiska sånger och
frihetssånger från andra länder, liksom sånger som präglas av solidaritetsvärderingar inom
kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen.
° se till att förbundet lever upp till sitt namn och låter arbetarrörelsens traditionella
värderingar lysa igenom i förbundssånger, sångarstämmor och hemsidor.
° representanter för styrelsen besöker de olika körerna för att kartlägga vad medlemmarna
vill att förbundet – vi alla – ska göra och vara i framtiden.
Arbetarsångarstämmor
Enligt förbundets stadgar är det förbundsmötet som beslutar om tid och plats för förbundets
arbetarsångarstämmor. Förbundsstyrelsen kan också om det finns särskilda skäl inbjuda
medlemsgrupper till en stämma.
Ansvaret för stämmorna har förbundsstyrelsen.
Stämmorna är en betydelsefull del av förbundets verksamhet. Det stärker
sammanhållningen mellan våra körer och är en inspiration för körer utanför våra led att
ansluta sig till förbundet.
Förbundet bör:
° planera för arbetarsångarstämmor med jämna mellanrum och på olika håll i landet.
° uppmuntra förbundets distrikt att ordna egna sångarstämmor inom det egna distriktet.
° när det är lämpligt, bjuda in körer från arbetarsångarförbunden i de övriga nordiska
länderna att delta i en arbetarsångarstämma. Genom detta samarbete kommer även körer
från Estland att tillskrivas och bjudas in.
Även körer i Sverige som inte tillhör förbundet bör välkomnas.
Hemsidan och Facebook
Vår hemsida (www.arbetarsang.se) och Facebooksida är välbesökta och utnyttjas flitigt.
Några av våra körer har också skaffat egna hemsidor och Facebooksidor. Det är allt
viktigare i en organisation som vår, att visa upp en tilltalande och genomtänkt hemsida och
medial profil – inte minst i vår strävan att möta den unga generationen.
Som informationskanal har hemsidan sin givna plats i dagens samhälle.
Vi bör se till:
° att förbundets hemsida och Facebooksida uppdateras kontinuerligt.
° att körerna uppmuntras att skaffa egna hemsidor och Facebooksidor.
° att länkar finns mellan vårt förbund och körer, mellan vårt förbund och de andra
arbetarsångarförbunden i de nordiska länderna och även till våra grannförbund i Sverige.
Information
Information till våra distrikt, körer och enskilt anslutna medlemmar sker genom utskick från
vår mailadress kontakt@arbetarsang.se samt via hemsidan och Facebooksidan. Akut
information sker via telefon eller mail.
Under den kommande verksamhetsperioden bör:
° varje distrikt ha en aktuell informationsfolder som, inte minst i rekryteringssyfte, kan spridas
i samband med konserter och vid andra lämpliga tillfällen.
° varje kör utse en medlem som ansvarar för kontakt med förbundet och som kan förmedla
information.
° varje kör bör undersöka möjligheterna att finnas med på Facebook eller andra sociala
medier.
Studier-Seminarier
Kurser för körsångare och kurser för dirigenter och vicedirigenter är en mycket viktig del av
förbundets verksamhet. Denna verksamhet röner stor uppskattning av deltagarna och är
väsentlig för den musikaliska utvecklingen.
Av ekonomiska och geografiska skäl har vi bara möjlighet att anordna dirigentseminarier på
förbundsnivå. Körsångarkurser bör vi arrangera på distriktsnivå med stöd från förbundet.
Verksamhetsplanen bör innehålla att förbundsstyrelsen besöker varje styrelse som
representerar varje kör som ingår i Svenska Arbetarsångarförbundet. Planen har funnits
tidigare men på grund av pandemin som fick vi ställa in. Det är viktigt att vi får en dialog
mellan förbund, distrikt, körer och enskilda medlemmar som visar vägen för aktiviteter.
Vi bör se till:
° att uppmuntra till att varje distrikt anordnar minst en årlig körsångarkurs.
° att förbundet centralt efter förmåga hjälper distrikten ekonomiskt, och med kunnande, att
anordna körsångarkurser.
° att dirigenterna kallas till seminarier/sammankomster varje år. Dessa seminarier skall ge
möjlighet för våra dirigenter att utbyta erfarenheter, diskutera repertoarfrågor och
förbundets verksamhet.
° att varje kör i förbundet under verksamhetsperioden, om så önskas, får minst ett besök av
förbundsdirigenterna.
° att förbundsstyrelsen gemensamt tar samordningsansvar för kursverksamheten inom
förbundet, och i enlighet med förbundets inriktning anordnar en workshop/seminarium för
”allsångsledare” till den Röda sångboken.
Samarbete med andra organisationer.
Samarbete med ABF regionalt och centralt är mycket viktigt. Det gemensamma arbetet
gäller i första hand studieverksamheten och genomförandet av kulturarrangemang.
Alla offentliga konserter bör anordnas med ABF som medarrangör eftersom ABF har avtal
med STIM. Samarbetet med andra folkrörelseanslutna körförbund och med Amatörkulturens
samrådsgrupp AX, liksom med andra delar av arbetarrörelsen är också viktigt.
Under verksamhetsperioden bör:
° samarbetet med ABF intensifieras på alla nivåer, särskilt med inriktning på studier och
nyrekrytering.
° samarbetet med övriga folkrörelseanknutna körförbund och med AX vidareutvecklas.
° kontakter tas med den fackliga rörelsen för att stimulera och stärka sången generellt inom
arbetarrörelsen.
° möjligheten att starta arbetsplatskörer i samarbete med fackföreningsrörelsen. undersökas.
° samarbetet med ABF fortsätta och med den fackliga rörelsen i Styrgruppen för
Arbetarrörelsens Kulturfond
Internationellt samarbete
Förbundet är medlem i NASOM (Nordiska Arbetarsångar-och Musikerförbundet). Förbundet
har under åren haft ett nära och bra samarbete med NASOM. Ordförandeskapet i NASOM
roterar mellan de nordiska länderna.
2017 hölls en Nordisk Sång och Musikstämma i Oslo vilken arrangerades av NASOM.
Nästa stämma i dess regi kommer att hållas i Finland (Helsingfors) 2022.
NASOM har en egen hemsida (https://www.nasom.info/).
Enligt stadgarna skall förbundet genom samarbete med arbetarsångarorganisationer i andra
länder delta i arbetet med att stärka den internationella solidariteten.
Förbundet bör under verksamhetsperioden:
° vidareutveckla samarbetet med NASOM
° på hemsidan publicera en förteckning över körer i de andra nordiska länderna så våra
medlemmar kan etablera samarbete direkt med enskilda körer.
Jämställdhet och mångfald
Statens Kulturråd ställer i samband med ansökningar om verksamhetsbidrag av centrala
amatörkulturorganisationer övergripande frågor som rör verksamheten. Dit hör att ange hur
stor andel av verksamheten som har barn och unga som målgrupp. Vidare vill Kulturrådet
veta våra insatser för att integrera ett jämställdhetsperspektiv ”med avseende på verksamhet
och organisation”. Kulturrådet vill också veta våra insatser för dels etnisk och kulturell
mångfald, dels tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning ”med
avseende på lokaler, verksamhet och organisation”.
Förtroendeposterna inom förbundet är tämligen jämnt fördelade mellan män och kvinnor,
medan underskottet av män bland medlemmarna är påfallande. När det gäller den etniska
och kulturella mångfalden kan vi konstatera att det bland våra medlemmar finns människor
som är födda utanför Sverige och att några körer inom vårt förbund har ett visst samarbete
med invandrarföreningar.
När det gäller tillgängligheten vill vi slå fast att människor med funktionsnedsättning är
välkomna i våra led och att exempelvis personer med synnedsättning och personer med
rörelsehinder får stöd att delta i vår verksamhet
Det är viktigt att förbundet är i takt med tiden när det gäller viktiga samhällsfrågor som rör
barn och unga, samt jämställdheten mellan könen, etnisk och kulturell mångfald och
tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Förbundet bör under verksamhetsperioden:
° genom vårt ungdomsråd och vår jubileumsfond stärka och uppmuntra barn- och
ungdomsverksamheten inom förbundet.
° se till att bevara den jämna fördelningen av män och kvinnor på förbundets
förtroendeposter
° särskilt inrikta rekryteringen av nya medlemmar på män för att bevara och helst utöka
antalet manskörer, samt utöka antalet män i körerna generellt.
° uppmana körerna att ta kontakter med lokala invandrarföreningar i syfte att öka den
kulturella mångfalden.