Stadgar

Stadgar för Svenska Arbetarsångarförbundet

§ 1 Namn och säte
Organisationens namn är Svenska Arbetarsångarförbundet. Adressen är vald ordförandes postadress.

§ 2 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att främja sång och musik som anknyter till arbetarrörelsens idévärld och att medverka till nyskapande enligt dessa idéer.
Förbundets verksamhet ska ske i nära samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, och präglas av arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Förbundet har till uppgift att samla sång- och musikgrupper för att utveckla körsång, unison sång och instrumentalmusik.
Genom samarbete med arbetarsångarorganisationer i andra länder ska förbundet delta i arbetet med att stärka en internationell solidaritet.
Svenska Arbetarsångarförbundet ska tillhöra Arbetarnas Bildningsförbund, ABF.

§ 3 Medlemmar
Rätt att tillhöra förbundet har varje sång- och musikgrupp samt enskild person som stödjer förbundets målsättning och fullgör sin skyldighet som medlem.

§ 4 Medlemsavgifter
Årsavgiften till förbundet beslutas av förbundsmötet. Avgiften ska baseras på medlemsantalet den 31/12 och betalas före 1:a kvartalets utgång året efter räkenskapsår och sänds till förbundet tillsammans med rapport om gruppens sammansättning.
Medlemsavgift och årsrapport sänds via respektive distrikt. Om distrikt saknas, sker det direkt till förbundskassören.
Varje distrikt har rätt att besluta om en särskild avgift till distriktets verksamhet.

§ 5 Förbundets organisation
Förbundets verksamhet sker genom:
Förbundsmöte
Förbundsstyrelse
Distrikt
Medlemsgrupper
Förbundet är indelat i distrikt vilka så långt som möjligt geografiskt överensstämmer med dem som finns i ABF. Enskilda grupper kan anslutas direkt till förbundet.

§ 6 Förbundsmötet
Ordinarie förbundsmöte ska hållas en gång om året, tidigast den 7 april och senast före maj månads utgång på tid och plats som fastställs av förbundsstyrelsen.
Extra förbundsmöte kan inkallas av förbundsstyrelsen och får endast behandla de frågor som orsakat att den hålls.
Kallelse till förbundsmöte och andra meddelanden ska skickas till medlemmarna genom brev med posten eller genom e-post till medlemsgruppernas kontaktpersoner.
I inbjudan till förbundsmötet anges det att anmälan av ombud, verksamhetsberättelse och eventuell motion skickas senast ett datum som är 3 veckor före förbundsmötet.
Varje medlemsgrupp har rätt att välja ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Distriktet har – utöver sin ordförande – rätt att välja två ombud.
Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar till ombud men ska närvara på förbundsmötet och har där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som inte berör verksamheten och förvaltningen under det gångna året.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid förbundsmötet ska begära detta skriftligen hos förbundsstyrelsen senast den 1 februari eller den senare dag som styrelsen meddelar före förbundsmöte.
Handlingar till förbundsmötet ska sändas ut till ombuden senast 2 veckor före ordinarie förbundsmöte.

§ 7 Förbundsmötet har följande dagordning
a. Mötets öppnande
b. Mötets behöriga utlysande
c. Parentation
d. Fastställande av dagordning
e. Val av ordförande för mötet
f. Val av sekreterare för mötet
g. Val av två justerare, tillika rösträknare
h. Styrelsens verksamhetsberättelse
i. Ekonomisk berättelse
j. Revisorernas berättelse
k. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
l. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
m. Förslag till ändring av stadgarna
n. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
o. Val av två revisorer
p. Val av ledamöter och ersättare till ungdomsrådet
q. Val av förbundsdirigenter
r. Val av valberedning
s. Fastställande av medlemsavgifter
t. Antagande av budget
u. Verksamhetsplan för nästa period
v. Motioner
w. Övriga ärenden
x. Avtackning av avgående ledamöter
y. Mötets avslutande
Vid röstning gäller enkel majoritet utom när förbundsmötet ska  besluta om förbundets existens, då det krävs två tredjedels majoritet.
Votering sker öppet i alla frågor utom i fråga om personval. Vid röstning om sakfrågor gäller vid lika röstetal förbundsordförandens utslagsröst. Vid personval avgör lotten.

§ 8 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter, samtliga valda vid förbundsmötet. Ledamöterna  väljs växelvis för två år.  2 revisorer och en revisorsersättare väljs på ett år.
Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och har däremellan kontakt med e-post. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter deltar. Vid jämnt röstetal har ordföranden utslagsröst.
Förbundsordföranden har den dagliga ledningen av förbundets verksamhet. Förbundssekreteraren ansvarar för protokoll och handlingar i förbundets beslutande och rådgivande organ.
Förbundsstyrelsen ansvarar för agitations-,  informations- och studieverksamheten, för hemsidan www.arbetarsang.se , facebook-gruppen Svenska Arbetarsångarförbundet samt utgör förlagsråd i Förlaget Arbetarmusik. Förbundsstyrelsen ska senast under april framlägga verksamhets- och revisionsberättelse för förbundsmötet över det gångna verksamhetsåret.
Två rådgivande organ är knutna till förbundsstyrelsen:
Musikrådet
Ordinarie ledamöter i musikrådet är förbundsdirigenterna, en ledamot från förbundsstyrelsen som sammankallande och en ersättare för denne.
Musikrådet är förbundets rådgivare i musikfrågor. Musikrådet deltar i planering och utarbetande av förbundets kursverksamhet och sångarstämmor samt utgivningsarbetet i förbundets förlag.
Ungdomsrådet
är förbundets rådgivare när det gäller ungdomsverksamheten. Rådet har till uppgift att planera barn- och ungdomsaktiviteterna inom förbundet.
Ungdomsrådet består av tre ordinarie ledamöter varav en från förbundsstyrelsen som sammankallande. Därutöver tre ersättare och en ersättare för förbundsstyrelsens ledamot.

§ 9 Ekonomisk förvaltning och revision
Förbundets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari-31 december.
Förbundets ekonomiska förvaltning sker efter förbundsmötets riktlinjer. Förbundsordförande och förbundskassör tecknar förbundets firma var för sig eller tillsammans.
Revisorerna ska granska räkenskaperna och förbundsstyrelsens förvaltning samt avge berättelse till förbundsmötet med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
Revisorerna ska vidare till ordinarie förbundsmöte lämna revisionsberättelse över förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.
Vid revision ska kontrolleras att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar och förbundsmötes beslut, att räkenskaperna är riktigt förda och verifierade, att värdehandlingar är tillförlitligt förvarade och att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med saldobesked.
Revisionsberättelse överlämnas till förbundsmötet senast under april månad.

§ 10 Distriktsorganisationerna
Distriktets namn är “(Geografisk beteckning) Arbetarsångardistrikt”.
Distriktet har som uppgift att i samarbete med ABF samla medlemsgrupper inom sina respektive geografiska områden. Distrikten ska sprida och stimulera arbetarrörelsens sång och musik genom studieverksamhet och utåtriktade aktiviteter.
Rätt till medlemsskap har varje sång- och musikgrupp samt enskild person inom distriktet som godkänner stadgarna.
Distriktets årsmöte hålls senast 15 mars. Varje medlemsgrupp har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar.
Senast två månader före årsmötet ska kallelse sändas till medlemsgrupperna som senast en månad före årsmötet sänder motioner till distriktsstyrelsen. Årsmöteshandlingarna ska sändas ut senast två veckor före mötet.
Årsmötet väljer distriktsstyrelse, bestående av minst 7 ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör, studieorganisatör och ABF-representant väljs särskilt.
Styrelsens ledamöter väljs växelvis för två år. Revisorer och två ersättare för dessa väljs för ett år.
Distriktets ordförande är automatiskt ombud vid förbundsmötet. Årsmötet väljer ur distriktsstyrelsen en ersättare. Årsmötet väljer distriktets två ombud till förbundsmötet samt ersättare.
Årsmötet fastställer avgiften till distriktet samt behandlar verksamhets- och revisionsberättelse som efter årsmötet sänds till förbundet.
Styrelsen leder verksamheten och sköter ekonomin efter årsmötets riktlinjer och i enlighet med stadgarna. Distriktsstyrelsen ansvarar för medlemsgruppernas rapportering av medlemsantal och förtroendevalda varje år samt inbetalar medlemsavgiften till förbundet.
Styrelsen kallar till extramöte eller om minst 1/3 av medlemsgrupperna så begär.
Vid upplösning av distriktsorganisation tillfaller tillgångarna Svenska Arbetarsångarförbundet.

§ 11 Förlaget Arbetarmusik
Förbundet äger Förlaget Arbetarmusik vars syfte är  att  ge  ut  sång-  och  musikmaterial som till sitt innehåll överensstämmer med förbundets idémässiga målsättning enligt § 2. I denna uppgift ingår att sprida såväl befintligt sång- och musikmaterial som att medverka till förnyelse.
Förbundsstyrelsen utgör förlagsråd.

§ 12 Arbetarsångarstämmor
Förbundsmötet beslutar om tid och plats för arbetarsångarstämmor som rör hela förbundet. Förbundsstyrelsen kan, om särskilda skäl finns, inbjuda medlemsgrupperna till stämma.
Ansvaret för stämmorna har förbundsstyrelsen.

§ 13 Valberedning
Förbundsmötet väljer tre ledamöter att ingå i valberedningen.
Valberedningens förslag samt förteckning av samtliga nominerade sänds ut till
förbundsmötets ombud tillsammans med övriga handlingar senast 2 veckor före
förbundsmötet.
§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas av förbundsmötet med två tredjedels majoritet.
§ 15 Förbundets upplösning
Beslut om att upplösa förbundet kan endast fattas av två på varandra följande
förbundsmöten och med stöd av 2/3 av de röstberättigade.
Om förbundet upplöses tillfaller tillgångarna Arbetarnas Bildningsförbund.

Stadgarna antogs på förbundsårsmötet 2019-04-14

Kommentarer inaktiverade.