Historia

60 år av arbetarsång.

Förbundet bildades vid ett möte på ABF i Göteborg den 16 november 1947. Förbundet fyllde därmed 60 år 2007.

En del av de manskörer som ville bilda ett nytt förbund var medlemmar i vad som då hette Svenska sångarförbundet, andra i Skånska Sångarförbundet. Dessa skulle nu inte motarbetas, men också blandade körer skulle komma med i det nya förbundet.

För bildandet av det nya förbundet var huvudsaken ”sången utan kungligheter och ordnar”! Till Förbundsordförande valdes Thure Rosvall från Malmö. Han kom att ha kvar den posten ända fram till 1963.

Stadgar antogs och representanter valdes till ett blivande Nordiskt Arbetarsångarförbund. Övriga nordiska länder hade redan ett Sångarförbund för arbetarkörer. Från de följande åren kan följande nämnas.

Svenska Arbetarsångarförbundet fick i uppdrag att ordna en nordisk Arbetarsångfest i Göteborg år 1952. Den samlade hela 6 500 sångare. År 1955 inträdde Svenska Arbetarsångarförbundet i en internationell sångarorganisation IDOCO.

Första numret av förbundets tidning Samklang kom ut 1958. År 1960 fanns det 38 körer anslutna till förbundet. Till dem som efter Thure Rosvall lett förbundet som ordförande under längre perioder hör Josef Lindell 1963-1975 och Rolf Dahlberg 1975-1990 och 1994-1998.

Många stora sångarstämmor har hållits under åren som gått med förbundets medverkan, både runt om i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Hit hör nordisk sång- och musikstämma i Stockholm 1972, då ca 5 000 sångare deltog. 40-års jubileet år 1987 firades med framförandet av ett nytt stort körverk ”Hör en sång – Se din hand” på Stockholms Konserthus i närvaro av bl.a. regeringsmedlemmar.

Förbundet har som mest haft 129 körer anslutna, inkl. några mindre sånggrupper.